Regulamin - Średzki Park Wodny

I.CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Administratorem obiektu Średzkiego Parku Wodnego w Środzie Śląskiej jest OSiR Sp. z o.o.
 2. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny także na stronie internetowej Średzkiego
  Parku Wodnego, www.sredzkiparkwodny.pl.
 3. Obiekt jest otwarty:
  poniedziałek-piątek w godz. od 7.00 do 21.00.
  sobota w godzinach od 7.30 do 21.00
  niedziela w godzinach od 9.00 do 21.00
 4. Przed wejściem na teren hali basenowej oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń Aquaparku należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie obiektu.
 5. Osoby przebywające na terenie obiektu, naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, do zaleceń
  służb porządkowych, pracowników, a w szczególności ratowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się nakazom ratowników oraz komunikatom ogłaszanym przez radiowęzeł.
 7. W uzasadnionych przypadkach pracownicy obsługi obiektu mają prawo zażądać od użytkownika obiektu poddania się badaniu trzeźwości. Odmowa użytkownika poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tego użytkownika za osobę znajdującą
  się pod wpływem alkoholu, ze wszystkimi przewidzianymi niniejszym Regulaminem skutkami.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  palenia papierosów
  spożywania napojów alkoholowych poza barem
  wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,
  wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 9. Organizator pobytu grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.
 10. Szczegółowe zasady użytkowania urządzeń bądź atrakcji regulują odrębne regulaminy lub instrukcje.
 11. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych orazgodności użytkowników.
 12. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez pisemnej zgody Zarządcy obiektu.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ

 1. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie z oznaczonych stref dla nieumiejących pływać.
 2. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu, który ma obowiązek zapoznać członków grupy z niniejszym regulaminem.
 3. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do kasy i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych.
 4. Opiekun grupy przed i po zajęciach zobowiązany jest przeprowadzić zbiórkę w celu sprawdzenia ilości osób.
 5. Opiekun grupy po wejściu na hale basenową zobowiązany jest skontaktować się z najbliższym ratownikiem celem ustalenia zasad korzystania z hali basenowej przez grupę.
 6. Zajęcia specjalistyczne mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów odpowiedniej specjalności i ratowników, a przypadku grup szkolnych – dodatkowo opiekunów grup szkolnych.
 7. W hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała, dla mężczyzn kąpielówki lub przylegające spodenki kąpielowe o długości maksymalnie do połowy uda bez kieszeni; bezwzględny zakaz kąpieli w bieliźnie oraz krótkich spodenkach typu bermudy, bahama!!!
 8. Opiekunowie grup zobowiązani są do przebywania w hali basenowej w stroju kąpielowym lub sportowym.
 9. Po przekroczeniu bramki głównej obowiązuje obuwie basenowe (klapki).
 10. Dzieci do lat 3, przebywające na terenie hali basenowej, podlegają obowiązkowi posiadania pieluchy jednorazowej przeznaczonej do kąpieli. W przypadku zanieczyszczenia wody ekskrementami przez dziecko, odpowiedzialność za zdarzenie ponosi opiekun, który
  będzie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej.
 11. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach.
 12. W celu uzyskania pomocy osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie proszeni są zgłoszenie się w kasie basenu.
 13. Każdy użytkownik korzystający z basenów zobowiązany jest przed wejściem na jego teren do umycia całego ciała z użyciem mydła i szamponu oraz do dezynfekcji stópw brodzikach znajdujących się przed wejściem do hali basenowej.
 14. Przy korzystaniu z atrakcji hali basenowej, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji i oznakowań oraz stosować się do poleceń obsługi.
 15. Zjeżdżalnia jest miejscem o podwyższonym ryzyku zaistnienia urazu ciała. Szczegółowy regulamin korzystania ze zjeżdżalni umieszczony jest na tym urządzeniu.
 16. W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne włączane są na życzenie użytkownika.
 17. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne.
 18. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest sygnał dźwiękowy (gwizdek, dzwonek) lub komenda słowna. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.
 19. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać 8 osób.
 20. Na terenie hali basenowej zabrania się:
  – wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
  – korzystania ze zjeżdżalni lub atrakcji w sposób niezgodny z instrukcjami,
  – zanieczyszczania wody basenowej;
  – wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
  – przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
  – niszczenia wyposażenia,
  – skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
  – wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  – biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,
  – wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów,
  – wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach,
  – wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki,schody),
  – używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej,
  – niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu,
  – przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu,
  – korzystać na terenie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów komórkowych,
  – wnosić sprzętu muzycznego i grającego bez zgody personelu,
  – palić tytoniu,
  żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni i natrysków,
  pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych,
  wszczynania fałszywych alarmów,
  – wchodzenia na urządzenia nie służące do tego celu,
  – korzystania z własnych suszarek.
 21. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, u których występują lub oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu,zaburzenia równowagi, padaczkę, zaburzenia układu krążenia, choroby zakaźne, częsteiniekcje dożylne, agresywne zachowania oraz osobom, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 22. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia,a także kobiety w ciąży, winny korzystać z urządzeń hali basenowej stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem), a za ewentualne negatywne skutki uchybienia tej powinności Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności.
 23. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie hali basenowej oraz kąpać się wyłączniepod opieką osób pełnoletnich. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika.
 24. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi.
 25. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
  W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 26. Osoby korzystające z hali basenowej oraz innych usług są zobowiązane do przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach w szatniach i zamykania tych szafek, natomiast rzeczy wartościowych – do oddawania na przechowanie we wskazanym w tym celu miejscu.
 27. Klient powinien opuścić obiekt do godz. 21.00 i do tej godziny rozliczyć kluczyk wejściowy na kasie.
 28. Klient musi opuścić halę basenową do godziny 20.45.
III.ODPŁATNOŚĆ
 1. Rozliczanie pobytu w Średzkim Parku Wodnym odbywa się w oparciu o cennik zatwierdzony przez Zarząd OSiR Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej.
 2. Wstęp na halę basenów i do saun odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na pływalni cennikiem usług. Transponder upoważnia do korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie pływalni i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie pływalni.
 3. Czas pobytu na basenie liczy się od momentu aktywacji transpondera do momentu odczytania jego pamięci przy uiszczeniu opłaty.
 4. Pełna należności za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu
  na terenie obiektu musi być regulowana w momencie opuszczenia obiektu.
 5. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkownika z obiektu, uiszczone opłaty nie są zwracane.
 6. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.
 7. Użytkownicy z wykupionymi karnetami mają pierwszeństwo wejścia na pływalnię poprzez możliwość wcześniejszej rezerwacji godziny wejścia. Rezerwacja obowiązuje do 10 min od wyznaczonej godziny.
 8. Użytkownicy będą wpuszczani do obiektu nie później niż 60 minut przed jego zamknięciem.
 9. Klient powinien opuścić obiekt do godz. 21.00, za przekroczenie czasu pobytu naliczana jest opłata10 zł
 10. Osoby, które chcą wejść do szatni wyłącznie w celu pomocy przy przebieraniu dzieci otrzymują pasek, który należy zwrócić po 10 min. W przypadku przekroczenia tego czasu będzie naliczana opłata zgodna z cennikiem.
 11. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do zmiany obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe i dopiero wtedy przejście do szatni basenowej. Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się w szatni basenowej zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje po opuszczeniu szatni.
 12. Średzki Park Wodny dysponuje specjalnymi pomieszczeniem z przewijakami dla matki/taty z małym dzieckiem. W celu uzyskania pomocy rodzice proszeni są o zgłoszenie się w recepcji-kasie.
 13. Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka zostałazamknięta. Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmiotywartościowe pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych.
 14. Odpłatność za usługi dodatkowe jest naliczana oddzielnie.
 15. Wyjście z hali basenowej i udanie się do strefy saun powoduje zatrzymanie naliczania czasu na basenie i rozpoczęcie (po przekroczeniu bramki prowadzącej do saun) naliczania stawki przewidzianej dla saun. Osoby korzystające z saun mogą przejść również do strefybasenowej.
IV.ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
 2. Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez
  odpowiedniego nadzoru lub zagubione na terenie obiektu przedmioty, w tym przedmioty wartościowe.
 3. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.
 4. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy grupowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownictwa obiektu.
 5. Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na hali basenowej.
 6. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem użytkownik obowiązany jest uregulować należność w wysokości 70 zł.
 7. Zarządzający obiektem nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i wskazań obsługi.
 8. Zakup biletu jest traktowany jako akceptacja warunków regulaminu Średzkiego Parku Wodnego.
 9. Osobom, które wcześniej naruszyły Regulamin Średzkiego Parku Wodnego obsługa może odmówić wstępu na teren obiektu.
 10. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu obiektu, książka skarg i wniosków znajduje się w recepcji-kasie.

Życzymy miłego pobytu
Zarząd OSiR Środa Śląska