Regulamin siłowni

 1. Siłownia jest integralną częścią obiektu i obowiązują w niej przepisy regulaminu obiektu oraz niniejszego regulaminu.
 2. Siłownia czynna jest codziennie w godzinach 10:00 – 20:45.
 3. Korzystanie z siłowni dozwolone jest dla osób powyżej 16 roku życia, przy czym osoby niepełnoletnie mogą korzystać z siłowni wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 4. Korzystanie z siłowni dozwolone jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz w obecności obsługi.
 5. W celu skorzystania z siłowni każdorazowo należy zgłosić się do kas Średzkiego Parku Wodnego, aby zakupić bilet jednorazowy lub okazać się ważnym karnetem.
 6. Bilet lub karnet do siłowni można nabyć tylko w kasach Średzkiego Parku Wodnego.
 7. Przy zakupie karnetu należy uiścić opłatę w wysokości 10 zł brutto stanowiącą kaucję zwrotną za wydanie karty mag n etycznej.
 8. Karnet wystawiony na dany okres musi być w nim wykorzystany, w przeciwnym razie doładowanie przepada.
 9. Karnet jest wystawiany imiennie i nie może być przekazywany osobom trzecim.
 10. Z siłowni mogą korzystać jedynie osoby zdrowe. Wchodząc do siłowni użytkownik potwierdza, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy aktywności fizycznej.
 11. W przypadku złego samopoczucia podczas pobytu na siłowni, użytkownik zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę.
 12. Każdy użytkownik korzystający po raz pierwszy z siłowni ma obowiązek zgłosić się do obsługi w celu zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem bezpiecznego wykonywania ćwiczeń.
 13. Osoby korzystające z siłowni obowiązuje odzież sportowa, czyste obuwie sportowe i ręcznik.
 14. Podczas ćwiczeń ręcznik należy podkładać na siedziska i oparcia przyrządów.
 15. Zbędną odzież wierzchnią oraz torby należy pozostawić w szatni.
 16. Przed rozpoczęciem ćwiczeń siłowych należy przeprowadzić rozgrzewkę.
 17. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na urządzeniach.
 18. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać obsłudze. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów.
 19. Należy dokładnie zakładać tarcze na sztangę do podnoszenia ciężarów. Przed ćwiczeniem tarcze na wszystkich przyrządach muszą być zabezpieczane specjalnymi blokadami.
 20. Ćwiczenie przy sztaludze do podnoszenia ciężarów wymaga asekuracji wykonywanej przez innych ćwiczących lub obsługę.
 21. W siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz:
  –     palenia papierosów i spożywania alkoholu,
  –     żucia gumy podczas ćwiczeń,
  –     wnoszenia szklanych i otwartych naczyń,
  –     przestawiania urządzeń treningowych,
  –     wprowadzania zmian w regulacji urządzeń,
  –     uczestniczenia w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia,
  –     gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach,
  –     samodzielnego poprawiania zacinających się płyt w stosach, stosowania nietypowych blokad i zawleczek,
  –     wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych,
  –     pozostawiania hantli i sztang na siedziskach; jedyne dozwolone miejsca to maty na podłodze i uchwyty.
 22. W przypadku nieznajomości zasad korzystania z urządzeń należy zwrócić się do obsługi.
 23. O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy natychmiast informować obsługę.
 24. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 25. Na terenie siłowni należy zachowywać się kulturalnie, nie przeszkadzając innym osobom przebywającym na siłowni.
 26. Osoby przyczyniające się do niszczenia wyposażenia siłowni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie.
 27. Użytkownicy siłowni powinni rozliczyć się, zdając transponder w kasach Średzkiego Parku Wodnego oraz opuścić obiekt do godziny 22:00.
 28. W przypadku zniszczenia lub zagubienia transpondera naliczana jest kara w wysokości 70 złotych brutto.
 29. Siłownia oraz Średzki Park Wodny nie odpowiadają za przedmioty pozostawione na siłowni i w szatni.
 30. Siłownia nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób.
 31. Osoby korzystające z siłowni czynią to na własną odpowiedzialność.
 32. Korzystanie z siłowni jest równoznaczne z zapoznaniem się przez użytkownika i akceptacją wszystkich przepisów regulaminu.
 33. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu, spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z siłowni.

Życzymy miłego pobytu!