Klauzula ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSIR Sp z o. o w Środzie Śląskiej, ul. Winogronowa 34, 55-
300 Środa Śląska
2. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: iod@osirsrodaslaska.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług rekreacyjno sportowych świadczonych
przez spółkę – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług i ich utrzymaniu
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować odmową
realizacji usługi/umowy

Klauzula e-mail

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest OSIR Sp z o. o w Środzie Śląskiej;
2. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail:
iod@osirsrodaslaska.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane w celach zapewnienia komunikacji a
podstawą prawną ich przetwarzania jest: Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia ze zbioru
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania;
7. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie
Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie;

Organizacja półkolonii

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSIR Sp z o. o w Środzie Śląskiej,
ul. Winogronowa 34, 55-300 Środa Śląska
2. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail:
iod@osirsrodaslaska.pl
3. Celem przetwarzania Państwa danych jest organizacja usługi w postaci organizacji i
przeprowadzenia półkolonii oraz dokumentowania jej przebiegu.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi w postaci
organizacji i przeprowadzenia półkolonii oraz dokumentowania jej przebiegu (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie
spowoduje, że brak możliwości realizacji usługi
6. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia Umowy przechowujemy do końca okresu
przedawnienia potencjalnych roszczeń.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
8. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję: Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34
2. Naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez email iod@osirsrodaslaska.pl;
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a
podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c), Ustawa Kodeks Pracy, Rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 maja 1996r W sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych
pracownika
4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe, a
konsekwencjami niepodania danych jest brak możliwości realizacji podpisania umowy
5. Odbiorcami Pani/Pana danych są: OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34;
6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez: 50 lat
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia,
do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana
danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie;

Przechowywanie dokumentacji ZUS

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję: Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34
2. Naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez email iod@osirsrodaslaska.pl;
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a
podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c), art. 47 ust. 3c ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych
4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe
5. Odbiorcami Pani/Pana danych są: OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34;
6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez: w zależności od kategorii wypadków tj. 25 -wypadki
zbiorowe śmiertelne i powodujące inwalidztwo, 10 -lat wypadki inne oraz analiza wypadków i chorób
zawodowych
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia,
do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana
danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie;

Prowadzenie korespondencji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję: Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34
2. Naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez email iod@osirsrodaslaska.pl;
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a
podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, art. 6 ust. 1 lit f) RODO, Ustawa z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe, a
konsekwencjami niepodania danych jest brak możliwości realizacji Pani/Pana spraw
5. Odbiorcami Pani/Pana danych są: OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34;
6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez: okres zależny od kategorii archiwalnej określonej w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych ;
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia,
do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana
danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie;

Przechowywanie zwolnień lekarskich

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję: Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34
2. Naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez email iod@osirsrodaslaska.pl;
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a
podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c),art. 70 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa,
4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe
5. Odbiorcami Pani/Pana danych są: OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34;
6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez: 5 lat od końca okresu podatkowego w którym upłynął termin
płatności podatku
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia,
do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana
danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie;

Prowadzenie dokumentacji wypadków pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję: Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34
2. Naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez email iod@osirsrodaslaska.pl;
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a
podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c), art. 47 ust. 3c ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych
4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe
5. Odbiorcami Pani/Pana danych są: OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34;
6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez: w zależności od kategorii wypadków tj. 25 -wypadki
zbiorowe śmiertelne i powodujące inwalidztwo, 10 -lat wypadki inne oraz analiza wypadków i chorób
zawodowych
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia,
do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana
danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie;

Umowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSIR Sp z o. o w Środzie Śląskiej,
ul. Winogronowa 34, 55-300 Środa Śląska
2. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail:
iod@osirsrodaslaska.pl
3. Celem przetwarzania Państwa danych jest zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy
Państwem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla której przetwarzanie
Państwa danych jest niezbędne (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją
Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie
spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
6. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia Umowy przechowujemy przez okres
negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w
którym ostatni raz się Państwo z nami kontaktowaliście w sprawie jej zawarcia.
7. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem Umowy przetwarzamy do końca
okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy.
8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
9. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Przechowywanie list obecności i wniosków urlopowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję: Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34
2. Naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez email iod@osirsrodaslaska.pl;
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a
podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c),Ustawa Kodeks Pracy
4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe
5. Odbiorcami Pani/Pana danych są: OSIR Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Winogronowa 34;
6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez: 2 lata
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia,
do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana
danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie

Zarządzanie dokumentami księgowymi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSIR Sp z o. o w Środzie Śląskiej
2.Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: iod@osirsrodaslaska.pl
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zarządzania dokumentami księgowymi oraz do prowadzenia
rozliczeń finansowych, podatkowych i księgowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b i f ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawa o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z
późniejszymi zmianami.
4.Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe, a konsekwencjami
niepodania danych są: brak możliwości wystawienia dokumentów finansowych za wykonane usługi.
5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w wsparciu technicznym i merytorycznym.
6.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (należności, zobowiązania, dokumenty kasowe,
wyciągi bankowe, inne) zgodnie z art 74 ust 1 i 2 Ustawy o Rachunkowości), 6 lat na podstawie art. 86 § 1 oraz art. 70 §
1 ustawy Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami
7.Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do
ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego
przetwarzania nie występuje profilowanie.

Monitoring

Zgodnie z art. 11 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
I. Administratorem Twoich danych osobowych utrwalonych za pomocą monitoringu wizyjnego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp z o. o. z siedzibą w Środzie Śląskiej przy ulicy Winogronowej 34
II. W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych email: iod@osirsrodaslaska.pl
III. Cele i podstawy przetwarzania danych
Twoje dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego będziemy przetwarzać w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie (monitorowane miejsca oznaczone są stosownymi piktogramami) OSIR Sp z o. o. oraz ochrony informacji i mienia. Tak zebrane dane
będziemy przechowywać przez okres zależny od możliwości sprzętowych jednak nie dłuższy niż trzy miesiące. Okres ten może być przedłużony o czas prowadzonego postępowania w spawie naruszenia zasad bezpieczeństwa, ochrony informacji lub mienia, bądź w sprawach pokrewnych w przypadku ich wszczęcia lub powzięcia informacji, iż dane tak zebrane mogą stanowić dowód w tych sprawach, po czym zostaną usunięte.
IV. Odbiorcy danych
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych
IV. W zawiązku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:
1. Żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Dostępu do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności innych osób.
V. INNE
1. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
2. W oparciu o zarejestrowane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 

Klauzula informacyjna wobec członków rodzin w związku z ich ubezpieczeniem

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o z siedzibą w Środzie Śląskiej.
2. Inspektor Ochrony Danych
W OSiR Sp. z o.o. powołano inspektora ochrony danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@osirsrodaslaska.pl
3. Cele i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w celu objęcia członka
rodziny ubezpieczeniem zdrowotnym
4. Kategorie danych osobowych
Dane przetwarzane przez administratora należą do kategorii danych zwykłych oraz mogą należeć także do danych szczególnej kategorii (art. 9 ust 1 RODO).
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących
archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
8. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do;
1) dostępu do treści swoich danych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i e)
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
5) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
 

9. Źródło pochodzenia danych
Administrator pozyskał Pani/Pana dane od pracownika wnioskującego o objęcie ubezpieczeniem.
10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Administrator przetwarza Pani/Pana dane na mocy przepisów wymienionych w pkt 3.
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Klauzula informacyjna –umowa zlecenie/dzieło

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Środzie
Śląskiej w Środzie Śląskiej ,został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo
kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@osirsrodaslaska.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy, której jest Pani/Pan
stroną. Podstawa przetwarzania danych osobowych
1) art. 6 ust 1 lit b RODO (ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) tj. niezbędność
przetwarzania w wyniku realizacji umowy, które stroną jest osoba, której dane dotyczą),
2) art. 6 ust 1 lit c – obowiązki prawne ciążące na Administratorze w szczególności prowadzenie
rozliczeń finansowo-podatkowych, zgłoszenie i rozliczenie w ZUS (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
3) art. 9 ust 2 b w/w rozporządzenia, przetwarzanie może być konieczne dla wykonania ciążących na
Administratorze obowiązków oraz praw wynikających z ustaw i rozporządzeń w zakresie
ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwa i higieny pracy
3. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego
uprawnionych takich jak:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa,
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z
Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do zakończenia okresu przedawnienie roszczeń oraz
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów tj instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
5. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o
cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia i realizacji umowy.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej
8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany w
systemach informatycznych, co jednak nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji,
w tym z profilowaniem.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).